فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روش بخیل

قال السخی یأکل طعام الناس لیأکلوا من طعامه و البخیل لا یأکل من طعام الناس لئلا یأکلوا من طعامه؛(591) سخاوتمند غذای مردم را می خورد که مردم هم از غذای او بهره مند شوند ولی بخیل از طعام مردم نمی خورد که از غذای او نخورند.

نگهبانی بخیل از اموال

البخیل خازن لورثته؛(592) علی (علیه السلام) می فرماید: بخیل، نگهبان (مال خود) برای ورثه خویش است.

داستانها