فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مبغوضیت بخیل

أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال السخی محبب فی السماوات محبب فی الأرض خلق من طینه عذبه و خلق ماء عینیه من ماء الکوثر و البخیل مبغض فی السماوات مبغض فی الأرض خلق من طینه سبخه و خلق ماء عینیه من ماء العوسج(590)

روش بخیل

قال السخی یأکل طعام الناس لیأکلوا من طعامه و البخیل لا یأکل من طعام الناس لئلا یأکلوا من طعامه؛(591) سخاوتمند غذای مردم را می خورد که مردم هم از غذای او بهره مند شوند ولی بخیل از طعام مردم نمی خورد که از غذای او نخورند.

نگهبانی بخیل از اموال

البخیل خازن لورثته؛(592) علی (علیه السلام) می فرماید: بخیل، نگهبان (مال خود) برای ورثه خویش است.