فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اثر بخل

عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال صنائع المعروف و حسن البشر یکسبان المحبه و یدخلان الجنه و البخل و عبوس الوجه یبعدان من الله و یدخلان النار؛(589) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کارهای نیک و خوش رویی محبت را کسب کرده، به بهشت می برند و بخل و ترش رویی، آدمی را از خدا دور کرده به دوزخ می برند.

مبغوضیت بخیل

أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال السخی محبب فی السماوات محبب فی الأرض خلق من طینه عذبه و خلق ماء عینیه من ماء الکوثر و البخیل مبغض فی السماوات مبغض فی الأرض خلق من طینه سبخه و خلق ماء عینیه من ماء العوسج(590)

روش بخیل

قال السخی یأکل طعام الناس لیأکلوا من طعامه و البخیل لا یأکل من طعام الناس لئلا یأکلوا من طعامه؛(591) سخاوتمند غذای مردم را می خورد که مردم هم از غذای او بهره مند شوند ولی بخیل از طعام مردم نمی خورد که از غذای او نخورند.