فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

فکر بخیل

لیس لبخیل راحه؛(586) علی (علیه السلام) بخیل آسایش فکر نخواهد داشت.

حد بخل

و للا قتصاد مقداراً فان زاد علیه فهو بخل؛(587) امام حسن عسگری (علیه السلام) فرمودند برای میانه روی مقداری است که اگر از آن حد بگذرد بخل است.

دورترین افراد به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ألا أخبرکم بأبعدکم منی شبهاً قالوا بلی یا رسول الله قال الفاحش المتفحش البذی ء البخیل المختال الحقود الحسود القاسی القلب البعید من کل خیر یرجی غیر المأمون من کل شر یتقی؛(588) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: آیا شما را به دورترین شخص در شباهت به خودم آگاه نکنم؟ گفتند: بله یا رسول الله! حضرت فرمود: او زشت کار ناسزا گوی بدزبان بخیل متکبر کینه جوی حسد ورز سخت دل است. کسی که از هر نیکی ای که امید برود دور است و از هر بدی ای که پرهیز شود از او ایمن نمی توان شد.