فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

بخل و سوء ظن به خدا

البخل بالموجود سوء الظن بالمعبود؛(582) بخل به آنچه هست، بدگمانی به خداوند است.

بخل مایه هلاکت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فی حدیث ثلاث مهلکات شح مطاع و هوی متبع و اعجاب المرء بنفسه؛(583) سه خلق مایه هلاکت است. اولی بخلی که شخص بخیل مطیع آن باشد. دوم هوای نفسی که آدمی از فرمانش پیروی کند. سوم آنکه شخص خود را (و اعمال خود را) با عجب بنگرد.