فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

زندگی عسرت بار در آینده. کیفر بخیل

و أما من بخل و استغنی و کذب بالحسنی فسنیسره للعسری؛(581) اما کسی که بخل ورزد و (از این راه) بی نیازی طلبد، و پاداش نیک (الهی) را انکار کند، بزودی او را در مسیر دشواری قرار می دهیم.

روایات

بخل و سوء ظن به خدا

البخل بالموجود سوء الظن بالمعبود؛(582) بخل به آنچه هست، بدگمانی به خداوند است.