فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نهی از امساک و بخل

و لا تجعل یدک مغلوله الی عنقک و لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محسوراً؛(580) هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن، (و ترک انفاق و بخشش منما) و بیش از حد (نیز) دست خود را مگشای، تا مورد سرزنش قرارگیری و از کار فرومانی!

زندگی عسرت بار در آینده. کیفر بخیل

و أما من بخل و استغنی و کذب بالحسنی فسنیسره للعسری؛(581) اما کسی که بخل ورزد و (از این راه) بی نیازی طلبد، و پاداش نیک (الهی) را انکار کند، بزودی او را در مسیر دشواری قرار می دهیم.

روایات