فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

انسان بخیل و ممسک

قل لو أنتم تملکون خزائن رحمة ربی اذاً لأمسکتم خشیه الانفاق و کان الانسن قتوراً؛(579) بگو: اگر شما مالک خزائن رحمت پروردگار من بودید. در آن صورت، (بخاطر تنگ نظری) امساک می کردید، مبادا انفاق، مایه تنگدستی شما شود و انسان تنگ نظر است!

نهی از امساک و بخل

و لا تجعل یدک مغلوله الی عنقک و لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محسوراً؛(580) هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن، (و ترک انفاق و بخشش منما) و بیش از حد (نیز) دست خود را مگشای، تا مورد سرزنش قرارگیری و از کار فرومانی!

زندگی عسرت بار در آینده. کیفر بخیل

و أما من بخل و استغنی و کذب بالحسنی فسنیسره للعسری؛(581) اما کسی که بخل ورزد و (از این راه) بی نیازی طلبد، و پاداش نیک (الهی) را انکار کند، بزودی او را در مسیر دشواری قرار می دهیم.