فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

زره ایمان

ز ایمان به دل بسته دارم زره نلرزد چنین دل ز هر منظره

کاخ ایمان

چو خوشدل شود مؤمن نیکنام دگر زشتکاری نگیرد دوام
بود کاخ ایمان از این چار شاد که صبر و یقین است و عدل و جهاد

زمام خرد

توانگر به نیروی اخلاق و دین چو گردد به ایمان و تقوی قرین
تواند زمام خرد را به چنگ بگیرد و گر نه، در افتد به ننگ