فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

قرآن و عترت

گر تو می خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن
اقبال لاهوری

زره ایمان

ز ایمان به دل بسته دارم زره نلرزد چنین دل ز هر منظره

کاخ ایمان

چو خوشدل شود مؤمن نیکنام دگر زشتکاری نگیرد دوام
بود کاخ ایمان از این چار شاد که صبر و یقین است و عدل و جهاد