گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اشعار

قرآن و عترت

گر تو می خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن
اقبال لاهوری

زره ایمان

ز ایمان به دل بسته دارم زره نلرزد چنین دل ز هر منظره