فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مراتب ایمان

عن عبد العزیز القراطیسی قال قال لی أبو عبدالله (علیه السلام) یا عبد العزیز ان الایمان عشر درجات بمنزله السلم یصعد منه مرقاه بعد مرقاه فلا یقولن صاحب الاثنین لصاحب الواحد لست علی شی ء حتی ینتهی الی العاشر فلا تسقط من هو دونک فیسقطک من هو فوقک و اذا رأیت من هو أسفل منک بدرجه فارفعه الیک برفق و لا تحملن علیه ما لا یطیق فتکسره فان من کسر مؤمناً فعلیه جبره؛(552) عبدالعزیز قراطیسی گفته است که امام صادق (علیه السلام) به من فرمودند: ای عبدالعزیز! ایمان به منزله نرده بان ده پله ای است که از آن پله پله بالا می روند. پس نباید صاحب دو پله به صاحب یک پله بگوید: تو چیزی نداری و همین طور کسی که به پله دهم می رسد. پس فروتر از خودت رابه پایین نینداز تا فراتر از تو، تو را به پایین نیندازد. و چون کسی را یک درجه از خودت پایین تر دیدی با مهربانی به سوی خودت بکش و آنچه را توانش را ندارد بر او تحمیل نکن که او را می شکنی و همانا هر کس مؤمنی را بشکند، باید خودش او را التیام دهد.

ایمان و عمل

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال قلت له ما الاسلام فقال دین الله اسمه الاسلام و هو دین الله قبل أن تکونوا حیث کنتم و بعد أن تکونوا فمن أقربدین الله فهو مسلم و من عمل بما أمر الله عزوجل به فهو مؤمن؛(553) راوی می گوید از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: اسلام چیست؟ فرمودند: نام دین خدا اسلام است. اسلام دین خداست، پیش از پدید آمدنتان و پس از آن کسی که به دین خدا اقرار کند، مسلمان است و آن که به فرمان خدا عمل کند مؤمن است.

ایمان و اطاعت

قال سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن الایمان فقال الایمان أن یطاع الله فلا یعصی؛(554) راوی می گوید از امام صادق (علیه السلام) درباره ایمان پرسیدم، حضرت فرمودند: ایمان، آن است که از خدا فرمان برند و نافرمانی نکنند.