فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

ایمان و آرامش

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال سألته عن قول الله عزوجل أنزل السکینه فی قلوب المؤمنین قال هوالایمان قال و سألته عن قول الله عز و جل و أیدهم بروح منه قال هوالایمان؛(549) راوی می گوید از امام باقر (علیه السلام) درباره آیه شریفه (او بر دل های مؤمنان آرامش فرو می فرستد(550)) حضرت فرمودند: آن، ایمان است. راوی می گوید از این آیه پرسیدم که: (و با روحی از خودش آنان را یاری کرد(551)) فرمودند: ایمان است.

مراتب ایمان

عن عبد العزیز القراطیسی قال قال لی أبو عبدالله (علیه السلام) یا عبد العزیز ان الایمان عشر درجات بمنزله السلم یصعد منه مرقاه بعد مرقاه فلا یقولن صاحب الاثنین لصاحب الواحد لست علی شی ء حتی ینتهی الی العاشر فلا تسقط من هو دونک فیسقطک من هو فوقک و اذا رأیت من هو أسفل منک بدرجه فارفعه الیک برفق و لا تحملن علیه ما لا یطیق فتکسره فان من کسر مؤمناً فعلیه جبره؛(552) عبدالعزیز قراطیسی گفته است که امام صادق (علیه السلام) به من فرمودند: ای عبدالعزیز! ایمان به منزله نرده بان ده پله ای است که از آن پله پله بالا می روند. پس نباید صاحب دو پله به صاحب یک پله بگوید: تو چیزی نداری و همین طور کسی که به پله دهم می رسد. پس فروتر از خودت رابه پایین نینداز تا فراتر از تو، تو را به پایین نیندازد. و چون کسی را یک درجه از خودت پایین تر دیدی با مهربانی به سوی خودت بکش و آنچه را توانش را ندارد بر او تحمیل نکن که او را می شکنی و همانا هر کس مؤمنی را بشکند، باید خودش او را التیام دهد.