فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اطلاعت و تسلیم

من یطع الرسول فقد أطاع الله و من تولی فما أرسلناک علیهم حفیظا؛(548) کسی که از پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده؛ و کسی که سرباز زند، تو را نگهبان (و مراقب) او نفرستادیم (و در برابر او، مسؤول نیستی).

روایات

ایمان و آرامش

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال سألته عن قول الله عزوجل أنزل السکینه فی قلوب المؤمنین قال هوالایمان قال و سألته عن قول الله عز و جل و أیدهم بروح منه قال هوالایمان؛(549) راوی می گوید از امام باقر (علیه السلام) درباره آیه شریفه (او بر دل های مؤمنان آرامش فرو می فرستد(550)) حضرت فرمودند: آن، ایمان است. راوی می گوید از این آیه پرسیدم که: (و با روحی از خودش آنان را یاری کرد(551)) فرمودند: ایمان است.