فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ایمان به انبیاء

قولوا ءامنا بالله و ما أنزل الینا و ما أنزل الی ابرهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و الأسباط و ما أوتی موسی و عیسی و ماأوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین أحد منهم و نحن له مسلمون؛(544) بگویید: ما به خدا ایمان آورده ایم؛ و به آنچه بر ما نازل شده؛ و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از فرزندان او نازل گردید، و (همچنین) آنچه به موسی و عیسی و پیامبران (دیگر) از طرف پروردگار داده شده است، و در میان هیچ یک از آنها جدایی قائل نمی شویم، و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم؛ (و تعصبات نژادی و اغراض شخصی، سبب نمی شود که بعضی را بپذیریم و بعضی را رهاکنیم).

ایمان و عمل صالح

ان الذین ءامنوا و عملوا الصالحات أولئک هم خیر البریه؛(545) (اما) کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، بهترین مخلوقات (خدا)یند!

ایمان و ایمان و هجرت و جهاد

الذین ءامنوا و هاجروا و جهدوا فی سبیل الله بأموالهم و أنفسهم أعظم درجه عندالله و أولئک هم الفائزون؛(546) آنها که ایمان آوردند، و هجرت کردند، و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است؛ و آنها پیروز و رستگارند!