فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ثمره ایمان

و لو أن أهل القری ءامنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الأرض و لکن کذبوا فأخذنهم بما کانوا یکسبون؛(542) و اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم؛ ولی (آنها حق را) تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.

مراحل ایمان

ایمان به غیب
الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوة و مما رزقناهم ینفقون؛(543) (پرهیزکاران) کسانی هستند که به غیب [آنچه از حس پوشیده و پنهان است ] ایمان می آورند؛ و نماز را بر پا می دارند؛ و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده ایم، انفاق می کنند.

ایمان به انبیاء

قولوا ءامنا بالله و ما أنزل الینا و ما أنزل الی ابرهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و الأسباط و ما أوتی موسی و عیسی و ماأوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین أحد منهم و نحن له مسلمون؛(544) بگویید: ما به خدا ایمان آورده ایم؛ و به آنچه بر ما نازل شده؛ و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از فرزندان او نازل گردید، و (همچنین) آنچه به موسی و عیسی و پیامبران (دیگر) از طرف پروردگار داده شده است، و در میان هیچ یک از آنها جدایی قائل نمی شویم، و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم؛ (و تعصبات نژادی و اغراض شخصی، سبب نمی شود که بعضی را بپذیریم و بعضی را رهاکنیم).