فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آسایش دیگران

خنک آن که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خویشتن
سعدی

صاحبنظران

کوته نظران را نبود جز غم خویش صاحب نظران را غم بیگانه و خویش

ایثار وقت حاجت

از گلوی خود ربودن وقت حاجت همت است ورنه هر کس وقت سیری پیش سگ نان افکند
صائب