فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شمع

شمع شو شمع که خود را سوزی تا بدان بزم کسان افروزی
جامی

آسایش دیگران

خنک آن که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خویشتن
سعدی

صاحبنظران

کوته نظران را نبود جز غم خویش صاحب نظران را غم بیگانه و خویش