فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

شمع

شمع شو شمع که خود را سوزی تا بدان بزم کسان افروزی
جامی

آسایش دیگران

خنک آن که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خویشتن
سعدی