فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جایگاه ایثار

و اذا أذقنا الناس رحمه فرحوابها و ان تصبهم سیئه بما قدمت أیدیهم اذا هم یقنطون أو لم یروا أن الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لایات لقوم یؤمون فات ذاالقربی حقه و المسکین و ابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجه الله و أولئک هم المفلحون؛(520) و هنگامی که رحمتی به مردم بچشانیم، از آن خوشحال می شوند؛ و هر گاه رنج و مصیبتی بخاطر اعمالی که انجام داده اند به آنان رسد، ناگهان مأیوس می شوند! آیا ندیدند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ می سازد؟! در این نشانهایی است برای گروهی که ایمان می آورند. پس حق نزدیکان و مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن! این برای آنها که رضای خدا را می طلبند بهتر است، و چنین کسانی رستگارانند.

درجه ایثار

الایثار أشرف الاحسان؛(521) بالاترین نیکی ها، ایثار است.

ایثار روش نیکان

الایثار شیمه [شیم ] الابرار؛(522) ایثار (دیگران را بر خود مقدم داشتن) راه و روش نیکان است.