فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ایثار امام سجاد (علیه السلام)

امام باقر (علیه السلام): ان علی بن الحسین (علیه السلام) قاسم الله ماله مرتین؛(518) امام علی بن حسین (علیه السلام) دارایی خود را دوبار در راه خدا تقسیم کرد.

نمونه ایثار

امام سجاد (علیه السلام): رحم الله العباس فلقد آثر و أبلی و فدی أخاه بنفسه؛(519) رحمت خدا بر عباس! ایثار کرد و کوشید و جان فدای برادرش کرد.

جایگاه ایثار

و اذا أذقنا الناس رحمه فرحوابها و ان تصبهم سیئه بما قدمت أیدیهم اذا هم یقنطون أو لم یروا أن الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لایات لقوم یؤمون فات ذاالقربی حقه و المسکین و ابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجه الله و أولئک هم المفلحون؛(520) و هنگامی که رحمتی به مردم بچشانیم، از آن خوشحال می شوند؛ و هر گاه رنج و مصیبتی بخاطر اعمالی که انجام داده اند به آنان رسد، ناگهان مأیوس می شوند! آیا ندیدند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ می سازد؟! در این نشانهایی است برای گروهی که ایمان می آورند. پس حق نزدیکان و مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن! این برای آنها که رضای خدا را می طلبند بهتر است، و چنین کسانی رستگارانند.