فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ایثار، حتی در دعا

عن الحسین بن علی عن أخیه الحسن قال رأیت أمی فاطمه (علیه السلام) قامت فی محرابها لیله جمعتها فلم تزل راکعه ساجده حتی اتضح عمود الصبح و سمعتها تدعو للمؤمنین و المؤمنات و تسمیهم و تکثر الدعاء لهم و لا تدعو لنفسها بشی ء فقلت لها یا أماه لم لا تدعون لنفسک کما تدعون لغیرک فقالت یا بنی الجار ثم الدار؛(517) امام حسن (علیه السلام) می فرماید: شبی مادرم حضرت فاطمه (علیهم السلام) را در محراب مشاهده نمودم که ایستاده بود و تا صبح به عبادت مشغول بود. می شنیدم که مؤمنین و مؤمنات را دعا نموده و نام آنها را برده و برای آنها دعا می نمود و برای خود دعا نمی فرمود. گفتم: مادرم! برای چه برای خود همانگونه که برای دیگران دعا نمودی، دعا نکردی؟ حضرت فرمودند: ای پسرم! اول همسایه سپس خانه!

ایثار امام سجاد (علیه السلام)

امام باقر (علیه السلام): ان علی بن الحسین (علیه السلام) قاسم الله ماله مرتین؛(518) امام علی بن حسین (علیه السلام) دارایی خود را دوبار در راه خدا تقسیم کرد.

نمونه ایثار

امام سجاد (علیه السلام): رحم الله العباس فلقد آثر و أبلی و فدی أخاه بنفسه؛(519) رحمت خدا بر عباس! ایثار کرد و کوشید و جان فدای برادرش کرد.