فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ایثار موجب جلب رضایت الهی

للفقراء المهجرین الذین أخرجوا من دیارهم و أمولهم یبتغون فضلا من الله و رضوناً و ینصرون الله و رسوله أولئک هم الصدقون؛(508) این اموال برای فقیران مهاجرانی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شدند در حالی که فضل الهی و رضای او را می طلبند و خدا و رسولش را یاری می کنند؛ و آنها راستگویانند!

ایثار فقرای مدینه در انفاق

و الله فضل بعضعکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا برادی رزقهم علی ما ملکت أیمانهم فهم فیه سواء أفبنعمه الله یجحدون؛(509) خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر از نظر روزی برتری داد (چرا که استعدادها و تلاشهایتان متفاوت است)! اما آنها که برتری داده شده اند، حاضر نیستند از روزی خود به بردگانشان بدهند و همگی در آن مساوی گردند آیا آنان نعمت خدا را انکار می نمایند (که شکر او را ادا نمی کنند؟!)

ایثار فقرای مدینه در انفاق

الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات و الذین لا یجدون الا جهد هم فیسخرون منهم سخر الله منم و لهم عذاب ألیم؛(510) آنهایی که از مؤمنان اطاعت کار، در صدقاتشان عیبجویی می کنند، و کسانی را که (برای انفاق در راه خدا) جز به مقدار (ناچیز) توانائی خود دسترسی ندارند، مسخره می نمایند، خدا آنها را مسخره می کند؛ (و کیفر استهزا کنندگان را به آنها می دهد؛) و برای آنها عذاب دردناکی است!