فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ایثار انصار نسبت به مهاجرین در صدر اسلام

و الذین تبوءو الدار و الایمن من قبلهم یحبون من هاجر الیهم و لایجدون فی صدورهم حاجه مما أوتوا و یؤثرون علی أنفسهم لوکان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون؛(507) و برای کسانی است که در این سرا [سرزمین مدینه ] و در سرای ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدند و کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می دارند، و در دل خودنیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی کنند و آنها را بر خود مقدم می دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند باشند؛ کسانی که از بخل و حرص نفس خویش باز داشته شده اند رستگارانند!

ایثار موجب جلب رضایت الهی

للفقراء المهجرین الذین أخرجوا من دیارهم و أمولهم یبتغون فضلا من الله و رضوناً و ینصرون الله و رسوله أولئک هم الصدقون؛(508) این اموال برای فقیران مهاجرانی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شدند در حالی که فضل الهی و رضای او را می طلبند و خدا و رسولش را یاری می کنند؛ و آنها راستگویانند!

ایثار فقرای مدینه در انفاق

و الله فضل بعضعکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا برادی رزقهم علی ما ملکت أیمانهم فهم فیه سواء أفبنعمه الله یجحدون؛(509) خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر از نظر روزی برتری داد (چرا که استعدادها و تلاشهایتان متفاوت است)! اما آنها که برتری داده شده اند، حاضر نیستند از روزی خود به بردگانشان بدهند و همگی در آن مساوی گردند آیا آنان نعمت خدا را انکار می نمایند (که شکر او را ادا نمی کنند؟!)