فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رستگاری در سایه دوری از حسد

و الذین تبوءو الدار و الایمن من قبلهم یحبون من هاجر الیهم و لایجدون فی صدورهم حاجه مما أوتوا و یؤثرون علی أنفسهم لوکان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون؛(506) و برای کسانی است که در این سرا [سرزمین مدینه ] و در سرای ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدند و کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می دارند، و در دل خودنیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی کنند و آنها را بر خود مقدم می دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند باشند؛ کسانی که از بخل و حرص نفس خویش باز داشته شده اند رستگارانند!

ایثار انصار نسبت به مهاجرین در صدر اسلام

و الذین تبوءو الدار و الایمن من قبلهم یحبون من هاجر الیهم و لایجدون فی صدورهم حاجه مما أوتوا و یؤثرون علی أنفسهم لوکان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون؛(507) و برای کسانی است که در این سرا [سرزمین مدینه ] و در سرای ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدند و کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می دارند، و در دل خودنیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی کنند و آنها را بر خود مقدم می دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند باشند؛ کسانی که از بخل و حرص نفس خویش باز داشته شده اند رستگارانند!

ایثار موجب جلب رضایت الهی

للفقراء المهجرین الذین أخرجوا من دیارهم و أمولهم یبتغون فضلا من الله و رضوناً و ینصرون الله و رسوله أولئک هم الصدقون؛(508) این اموال برای فقیران مهاجرانی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شدند در حالی که فضل الهی و رضای او را می طلبند و خدا و رسولش را یاری می کنند؛ و آنها راستگویانند!