فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آثار ایثار

و لو أنا کتبنا علیهم أن اقتلوا أنفسکم أو اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الاقلیل منهم و لو أنهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیراً لهم و أشد تثبیتاً؛(505) اگر (همانند بعضی از امتهای پیشین)، به آنان دستور می دادیم: یکدیگر را به قتل برسانید، و یا: از وطن و خانه خود، بیرون روید، تنها عده کمی از آنها عمل می کردند! و اگر اندرزهایی را که به آنان داده می شد انجام می دادند، برای آنها بهتر بود؛ و موجب تقویت ایمان آنها می شد.

رستگاری در سایه دوری از حسد

و الذین تبوءو الدار و الایمن من قبلهم یحبون من هاجر الیهم و لایجدون فی صدورهم حاجه مما أوتوا و یؤثرون علی أنفسهم لوکان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون؛(506) و برای کسانی است که در این سرا [سرزمین مدینه ] و در سرای ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدند و کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می دارند، و در دل خودنیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی کنند و آنها را بر خود مقدم می دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند باشند؛ کسانی که از بخل و حرص نفس خویش باز داشته شده اند رستگارانند!

ایثار انصار نسبت به مهاجرین در صدر اسلام

و الذین تبوءو الدار و الایمن من قبلهم یحبون من هاجر الیهم و لایجدون فی صدورهم حاجه مما أوتوا و یؤثرون علی أنفسهم لوکان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون؛(507) و برای کسانی است که در این سرا [سرزمین مدینه ] و در سرای ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدند و کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می دارند، و در دل خودنیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی کنند و آنها را بر خود مقدم می دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند باشند؛ کسانی که از بخل و حرص نفس خویش باز داشته شده اند رستگارانند!