فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ایثار

آیات

آثار ایثار

و لو أنا کتبنا علیهم أن اقتلوا أنفسکم أو اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الاقلیل منهم و لو أنهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیراً لهم و أشد تثبیتاً؛(505) اگر (همانند بعضی از امتهای پیشین)، به آنان دستور می دادیم: یکدیگر را به قتل برسانید، و یا: از وطن و خانه خود، بیرون روید، تنها عده کمی از آنها عمل می کردند! و اگر اندرزهایی را که به آنان داده می شد انجام می دادند، برای آنها بهتر بود؛ و موجب تقویت ایمان آنها می شد.