فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

زر زیاد

به تو بیش از تو گر زری دادند دان که از بهر دیگری دادند
اوحدی

درس از اره!

چون تیشه مباش و جمله بر خود متراش چون رنده زکار خویش بی بهره مباش
تعلیم ز اره گیر در کار معاش چیزی سوی خود می کش و چیزی می پاش
احمد جامی

توصیه به انفاق

جوانمرد و خوشخوی و بخشنده باش چو حق بر تو پاشد تو بر خلق پاش