فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شرط قبولی انفاق

در مواعظ العددیه از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: عمر بن خطاب در روز اول از خلافتش که منبر رفت گفت: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود کسی که در مکانی مثل مکه و مدینه نهصد و پنجاه سال مثل حضرت نوح (علیه السلام) عبادت کند که در بین قومش عبادت کرد و بر گرمای مکه و بر گرسنگی مدینه صبر کند و مالش را که به قدر کوه احد باشد و انفاق کند، ما بین کوه صفا و مروه در راه خدا جهاد کند و روز قیامت با ولای تو، یا علی نیاید، پس عمل او و زهد او قبول نمی شود.

اشعار

زر زیاد

به تو بیش از تو گر زری دادند دان که از بهر دیگری دادند
اوحدی