فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

چرا انفاق نکنیم!

عن الحسین (علیه السلام) و ان تکن الأموال للترک جمعهافما بال متروک به المرء یبخل؛(491) امام حسین (علیه السلام) فرمود: اگر مال دنیا را در آخر کار باید گذاشت و رفت، پس چرا انسان آن را در راه خدا انفاق نکند.

داستانها

محل انفاق

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که چند دانه خرما یا چند قرص نان یا چند دینار دارد و قصد انفاق آنها را دارد، در درجه اول بر پدر و مادر خود باید انفاق کند و در درجه دوم خودش و زن و فرزندش و در درجه سوم خویشاوندان و برادران مؤمنش و در درجه چهارم خیرات و مبرات.(492)