فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کمک به نیکان

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال من منع ماله من الأخیار اختیاراً صرف الله ماله الی الأشرار اضطراراً؛(489) پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که با اختیار خود به نیکان کمک نکند، مجبور می شود تا به اشرار کمک کند.

ذخیره برای قیامت

ما تقدم من خیر یبق لک ذخره و ما تؤخره یکن لغیرک خیره؛(490) آنچه پیش از خود بفرستی برای تو ذخیره می شود و آنچه تأخیر بیندازی، فایده اش تنها برای دیگران است (و مسئولیتش متوجه توست.)

چرا انفاق نکنیم!

عن الحسین (علیه السلام) و ان تکن الأموال للترک جمعهافما بال متروک به المرء یبخل؛(491) امام حسین (علیه السلام) فرمود: اگر مال دنیا را در آخر کار باید گذاشت و رفت، پس چرا انسان آن را در راه خدا انفاق نکند.