فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

محبوبیت اطعام

عن الباقر (علیه السلام) ان الله یحب هراقه الدماء و اطعام الطعام؛(485) خداوند قربانی کردن و اطعام کردن را دوست دارد.

خرج در راه اطاعت

امام کاظم (علیه السلام): ایاک أن تمنع فی طاعه اللله فتنفق مثلیه فی معصیه الله؛(486) مبادا از خرج کردن در راه طاعت خدا خودداری کنی، و آن گاه دو برابرش را در معصیت خرج کنی.

محبوبترین مؤمن

امام علی (علیه السلام): ان أحب المؤمنین الی الله من أعان المؤمن الفقیر من الفقر فی دنیاه و معاشه(487) محبوب ترین مؤمن نزد خداوند، کسی است که مؤمن فقیری را در تنگدستی دنیا و گذران زندگی یاری رساند.