فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ما اندوختن!

قال (علیه السلام) مالک ان لم یکن لک کنت له فلا تبق علیه فانه لا یبقی علیک و کله قل أن یاکلک؛(481) امام حسین (علیه السلام) فرمود: مالی را که به دست آوده ای! اگر برای تو نباشد تو برای آن خواهی بود. مال را باقی مگذار و آن را برای خود و دیگران صرف نما که اگر چنین نکنی و آن را باقی بگذاری، مال تو را باقی نمی گذارد و ارزش انسانیت را نابود می کند. تو اموالت را بخور، پیش از آنکه اموالت تو را بخورد.

یقین به پاداش الهی

عن الصادق من أیقن بالخلف جاد بالعطیه؛(482) امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که در آخرت به پاداش الهی یقین دارد، اموال خود را در راه خداوند باریتعالی اعطا می نماید.

انفاق امام سجاد (علیه السلام)

امام باقر (علیه السلام): ان علی بن الحسین (علیه السلام) قاسم الله ماله مرتین؛(483) امام علی بن حسین (علیهم السلام) دارایی خود را دوبار در راه خدا تقسیم کرد.