فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مال فانی!

قال أبو عبد الله (علیه السلام) لعمار یا عمار أنت رب مال کثیر قال نعم جعلت فداک قال فتودی ما افترض الله علیک من الزکاه قال نعم قال فتخرج المعلوم من مالک قال نعم قال فتصل قرابتک قال نعم قال فتصل اخوانک قال نعم فقال یا عمار ان المال یفنی و البدن یبلی و العمل یبقی و الدیان حی لا یموت یا عمار انه ما قدمت فلن یسبقک و ما أخرت فلن یلحقک؛(479) مردی به نام عمار در عصر امام صادق (علیه السلام) تمکن زیاد داشت. حضرت به وی فرمود: آیا تو صاحب مال بسیار هستی؟ عرض کرد: بلی! فرمود: زکات واجب را می پردازی. عرض کرد: بلی! فرمود: مال معلوم را به سائل و غیر سائل پرداخت می کنی؟ عرض کرد بلی! فرمود: ارحام و اقربایت را صله می نمایی؟ عرض کرد: بلی! فرمود: آیا به برادران دینی ات می رسی؟ عرض کرد: بلی! حضرت فرمود: ای عمار! مال فانی می شود، بدن می پوسد، عمل باقی می ماند و حاکم زنده است. آنچه را که پیشتر از خود فرستادی از تو سبقت نمی گیرد و آنچه را که بعد از خودت گذاردی به تو ملحق نمی شود.

انفاق و بقای اسلام و مسلمین

عن برید العجلی قل سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول ان بقاء المسلمین و بقاء الاسلام أن تصیر الأموال عند من یعرف فیها الحق و یصنع فیها المعروف و ان من فناء المسلمین و فناء الاسلام أن تصیر الأموال عند من لایعرف فیها الحق و لا یصنع فیها المعروف؛(480) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: همانا بقای مسلمین و بقای اسلام در این است که گردش اموال نزد کسانی باشد که حق را در مورد مال می شناسند و به معروف عمل می کنند و از عوامل فنای اسلام و مسلمین آن است که پول در دست کسانی گردش کند که حق آن را نمی شناسند و عمل به معروف نمی نمایند.

ما اندوختن!

قال (علیه السلام) مالک ان لم یکن لک کنت له فلا تبق علیه فانه لا یبقی علیک و کله قل أن یاکلک؛(481) امام حسین (علیه السلام) فرمود: مالی را که به دست آوده ای! اگر برای تو نباشد تو برای آن خواهی بود. مال را باقی مگذار و آن را برای خود و دیگران صرف نما که اگر چنین نکنی و آن را باقی بگذاری، مال تو را باقی نمی گذارد و ارزش انسانیت را نابود می کند. تو اموالت را بخور، پیش از آنکه اموالت تو را بخورد.