فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

افسوس بی فایده

و أنفقوا من ما رزقناکم من قبل أن یأتی أحدکم الموت فیقول رب لولا أخرتنی الی أجل قریب فأصدق و أکن من الصالحین؛(474) از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید، پیش از آنکه مرگ یکی از شما فرا رسد و بگوید: پروردگارا! چرا (مرگ) مرا مدت کمی به تأخیر نینداختی تا (در راه خدا) صدقه دهم و از صالحان باشم؟!

اهل بهشت

ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالأسحار هم یستغفرون و فی أموالهم حق للسائل و المحروم؛(475) به یقین، پرهیزگاران در باغهای بهشت و در میان چشمه ها قرار دارند، و آنچه پروردگارشان به آنها بخشیده دریافت می دارند، زیرا پیش از آن (در سرای دنیا) از نیکوکاران بودند! آنها کمی از شب را می خوابیدند، و در سحرگاهان استغفار می کردند، و در اموال آنها حقی برای سائل و محروم بود!

ثمره انفاق

و ما تنفقوا من خیر فلأ نفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقوا من خیر یوف الیکم و أنتم لا تظلمون؛(476) و هر مالی که انفاق کنید، به سود خود شماست، و [لی ] جز برای طلب خشنودی خدا انفاق مکنید، و هر مالی را که انفاق کنید [پاداش آن ] به طور کامل به شما داده خواهد شد و ستمی بر شما نخواهد رفت.