فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

انصاف در حسابرسی

به انصاف در ذات خود کن نظر ببین، تا کجایی تو پرهیزگر

نکات

انصاف دادن مسأله عجیبی است. فقط هم در مسائل مالی نیست؛ گاهی انسان با رقیبی روبروی شود، و نظر او که صحیح است، بر نظر خود، برتری می دهد و قبول می کند. این خیلی ارزش دارد. در روایت هم دارد که یکی از مکارم اخلاق انسان، انصاف است و این حالت ناشی از خداشناسی و تسلیم قوانین اسلام بودن است.(468)
در انتقادت انصاف را مراعات کنیم. قرآن این مطلب که همه یهودیان اهل تحریف نبودند را ذکر می کند:
فریق منهم یحرفونه
در برخورد با مخالفان، باید انصاف مراعات شود.
اسلام، دین انصاف و احترام به دیگران است. از علمای دیگر ادیان دعوت می کند تا کتاب خودشان را داور قرار دهند. یدعون الی کتاب الله لیحکم
در بحث و گفتگو و جدال نیکو با دیگران، انصاف را مراعات و با آنان مدارا کنیم.
اگر جمادات و کرات آسمانی نظم دارند و برای انتظام امور انسان ها جهت گیری شده اند، شرط انصاف نیست که ما موجوداتی بی نظم و بی حساب و رها باشیم.
بدی های دیگران را در کنار خوبی های آنها ببینید.
حفظ انصاف و عدالت از سوی مرد و زن، مورد نظر است. همانگونه که سرشکستگی زن باید با هدیه ای مناسب جبران شود، مرد نیز نباید به خاطر هدیه، تحت فشار قرار گیرد و هر کس باید به مقدار توانایی اش اقدام کند.
اکثریت مشرکان فاسقند، ولی افراد سالم هم میانشان پیدا می شود. أکثرهم فاسقون (در نسبت دادن ها، انصاف داشته باشیم.)
از یکی از بزرگان نقل شده که شخصی از ایشان سؤال می کند آیا فروختن جنسی به چندین برابر قیمت، از لحاظ شرعی مشکلی دارد؟ ایشان فرموده بودند نه! این کار بی انصافی است. آن شخص گفته بود: فقط بی انصافی! ایشان فرموده بودند: بی انصافی چیز کمی نیست، اگر شمر هم انصاف داشت، امام حسین (علیه السلام) را نمی کشت!

انفاق