گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

انصاف و قیامت

تو کم دهی و بیش ستانی به کیل و وزن روزی بود که از کم و بیشت خبر دهند

انصاف در معامله

به داد و ستد سود باید درست ولی سود باید به انصاف جست

انصاف در حسابرسی

به انصاف در ذات خود کن نظر ببین، تا کجایی تو پرهیزگر