گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اراذل و انصاف

چو افتد بدست اراذل امور شود عدل و انصاف منکوب زور

انصاف و قیامت

تو کم دهی و بیش ستانی به کیل و وزن روزی بود که از کم و بیشت خبر دهند

انصاف در معامله

به داد و ستد سود باید درست ولی سود باید به انصاف جست