فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بی انصاف

هر که انصاف از او جدا باشد دد بود، دد، نه پادشا باشد
سنائی

اراذل و انصاف

چو افتد بدست اراذل امور شود عدل و انصاف منکوب زور

انصاف و قیامت

تو کم دهی و بیش ستانی به کیل و وزن روزی بود که از کم و بیشت خبر دهند