فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

بذل و انصاف

تو می کوش پیوسته در کار خود حذر کن ز سردی بازار خود
در بذل و انصاف بر خود مبند نه گنجور کس باش، نی آزمند

بی انصاف

هر که انصاف از او جدا باشد دد بود، دد، نه پادشا باشد
سنائی