فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ازدیات عزت با انصاف

قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فی کلام له ألا انه من ینصف الناس من نفسه لم یزده الله الا عزاً؛(451) امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرموده است: همانا هر کس با مردم به انصاف رفتار کند، خداوند عزتش را می افزاید.

خوشا به حال منصف!

عن علی بن الحسین (صلی الله علیه و آله و سلم) قال کان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یقول فی آخر خطبته طوبی لمن طاب خلقه و طهرت سجیته و صلحت سریرته و حسنت علانیته و أنفق الفضل من ماله و أمسک الفضل من قوله و أنصف الناس من نفسه؛(452) امام سجاد (علیه السلام) در پایان خطبه اش می فرمود: خوشا به حال کسی که اخلاقش خوش، طبعش پاک، نهانش نیک و آشکارش نیکو است. زیادی مالش را بخشیده، از زیادی سخن دریغ می کند و با مردم انصاف می ورزد.

واجب بودن بهشت بر منصف

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ثلاث من أتی الله بواحده منهن أوجب الله له الجنه الانفاق من اقتار و البشر لجمیع العالم و الانصاف من نفسه؛(453) سه چیز است که هر کس با یکی از آنها به نزد خداوند برود، خدا بهشت را بر او واجب می کند: انفاق در تنگدستی، خوشرویی با همه جهان و خوش انصافی.