فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

غیر قابل انکار بودن آیات الهی برای اشخاص منصف سالم

و کذلک أنزلنا الیک الکتاب فالذین ءاتینهم الکتاب یؤمنون به و من هؤلاء من یؤمن به و ما یجحد بئایتنا الا الکفرون؛(440) و این گونه، کتاب [قرآن ] را بر تو نازل کردیم، کسانی که کتاب (آسمانی) به آنها داده ایم به این کتاب ایمان می آورند؛ و بعضی از این گروه [مشرکان ] نیز به آن مؤمن می شوند؛ و آیات ما را جز کافران انکار نمی کنند.

انصاف در بر خورد با حقایق، زمینه هدایت

انما یستجیب الذین یسمعون و الموتی یبعثم الله ثم الیه یرجعون؛(441) تنها کسانی (دعوت تو را) می پذیرند که گوش شنوا دارند؛ اما مردگان (و آنها که روح انسانی را از دست داده اند، ایمان نمی آورند؛ و) خدا آنها را (در قیامت) بر می انگیزد؛ سپس به سوی او، باز می گردند.

انصاف در معامله

و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی أحسن حتی یبلغ أشده و أوفوا الکیل و المیزان بالقسط لا نکلف نفسا الاوسعها و اذا قلتم فاعدلوا و لوکان ذا قربی و بعهدالله أو فوا ذلکم و صاکم به لعلکم تذکرون؛(442) و به مال یتیم، جز به بهترین صورت (و برای اصلاح)، نزدیک نشوید، تا به حد رشد خود برسد! و حق پیمانه و وزن را بعدالت ادا کنید! - هیچ کس را، جز بمقدار تواناییش، تکلیف نمی کنیم - و هنگامی که سخنی می گویید، عدالت را رعایت نمایید، حتی اگر در مورد نزدیکان (شما) بوده باشد و به پیمان خدا وفا کنید، این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش می کند، تا متذکر شوید!