فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بنای زمانه

از آن زمان که فکندند چرخ را بنیاد دری نبست زمانه که دیگری نگشاد
سنائی

امید، توصیه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری
چون نشینی بر سر کوی کسی عاقبت بینی تو هم روی کسی
مولوی

حکمت و رحمت

خدا گر ز حکمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری
سعدی