فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دوای امید

خوش است درد که باشد امید درمانش دراز نیست بیابان که هست پایانش
سعدی

بنای زمانه

از آن زمان که فکندند چرخ را بنیاد دری نبست زمانه که دیگری نگشاد
سنائی

امید، توصیه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری
چون نشینی بر سر کوی کسی عاقبت بینی تو هم روی کسی
مولوی