فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

طلوع سحر

در نومیدی بسی امید است پایان شب سیه سفید است
نظامی

دوای امید

خوش است درد که باشد امید درمانش دراز نیست بیابان که هست پایانش
سعدی

بنای زمانه

از آن زمان که فکندند چرخ را بنیاد دری نبست زمانه که دیگری نگشاد
سنائی