فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امید به پیروزی

داروین که از نظریه پردازان معروف در زمینه علوم طبیعی می باشد و از دانشمندان غربی است، در ابتدای تحصیلات، مشغول تحصیل در زمینه علوم پزشکی شد اما چندی نگذشت که در این رشته به شدت شکست خورد. او با امید به آینده ای بهتر، تحصیلات خود را در زمینه علوم الهی برای کشیش شدن ادامه داد. اما جالب است بدانید که در این زمینه نیز جز ناکامی چیزی عائد او نشد. اما ناامیدی هم نتوانست او را از پای در آورد. او تحصیلات خود را برای بار سوم در زمینه علوم طبیعی از سر گفت و در این زمینه از دانشمندن به نام غرب شد. این است نتیجه پرهیز از یأس و امید به آینده.(433)

آخرین امید

شخصی از امام صادق (علیه السلام) پرسید: چه دلیلی بر وجود خدا هست؟ حضرت فرمود: آیا تا کنون کشتی سوار شده ای؟ گفت: بلی! فرمود: آیا اتفاق افتاده که کشتی دچار طوفان شود و در شرف غرق شدن باشد و امید تو از همه جا بریده شود؟ گفت بلی! یک هم چنین اتفاقی افتاده است. حضرت فرمودند آیا در آن وقت دل تو امید به جایی داشت و متوجه ملجأ و پناهی بود؟ و از یک نقطه ای خواهش می کرد که تو را نجات دهد؟ گفت: بلی! حضرت فرمودند: او همان خدا است.(434)

امید در واپسین لحظات زندگی

نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به مردی که در حال احتضار بود وارد شدند. حضرت به آن شخص فرمودند: در چه حالی؟ او عرض کرد: در حالی هستم که از گناهان خویش هراسانم و به رحمت پروردگارم امید بسته ام حضرت فرمودند: در چنین وقتی که این دو حالت در قلب بنده ای اجتماع کردند، خداوند متعال شخص را از آن چه می ترسد، در امان داشته و آن چه را که به او امید بسته است، عطا می فرماید و فرمود: در روز قیامت خداوند به بنده اش می فرماید: هنگامی که منکرات را می دیدی، چه چیزی تو را از انکار آنها باز می داشت و اگر جوابش را به او تلقین کند، جواب خواهد داد: به تو امیدوار بودم، ولی از مردم می ترسیدم. آنگاه است که خدا می فرماید. تو را آمرزیدم(435).