فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امید به رستگاری

امام صادق (علیه السلام): اعمل الیوم فی الدنیا بما ترجو به الفوز فی الاخره؛(420) امروز در دنیا کاری کن که به وسیله آن امید رستگاری در آخرت داری.

امید به مایه افتخار

قال الامام الصادق (علیه السلام): ثلاثه هن فخرالمؤمن و زینته فی الدنیا و الاخره: الصلاه فی آخره اللیل و یأسه ممافی أیدی الناس و ولایه الامام من آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)؛(421) سه چیز مایه افتخار و زینت مؤمن در دنیا و آخرت است: نماز شب، قطع امید از آنچه در دست مردم است، و پذیرش ولایت امام (معصوم) از خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم).

خوش ترین آسایش

امام صادق (علیه السلام): أروح الروح الیأس عن الناس؛(422) خوش ترین آسایش، نومیدی از مردم است.