فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امیدواری به رحمت خدا

امام علی (علیه السلام): انتظروا الفرج و لاتیأسوا من روح الله؛(418) در انتظار فرج باشید و از رحمت خدا نومید نشوید.

فضای یاس و ناامیدی هنگام بعثت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

امام علی (علیه السلام): أرسله علی حین فتره من الرسل و طول هجعه من الامم و اعتزام من الفتن و انتشار من الامو و تلظ من الحروب و الدنیا کاسفه النور، ظاهره الغرور علی حین اصفرار من ورقها و ایاس من ثمرها؛(419) خداوند او را در زمانی فرستاد که روزگاری بود پیامبری بر انگیخته نشده بود، و مردم در خوابی طولانی به سر می بردند، و فتنه ها بالا گرفته و کارها پریشان شده بود، و آتش جنگ ها شعله می کشید، و دنیا بی فروغ و پر از مکر و فریب گشته، برگ های درخت زندگی به زردی گراییده و از به بار نشستن آن قطع امید شده بود.

امید به رستگاری

امام صادق (علیه السلام): اعمل الیوم فی الدنیا بما ترجو به الفوز فی الاخره؛(420) امروز در دنیا کاری کن که به وسیله آن امید رستگاری در آخرت داری.