فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

وجود امید، رحمت است.

و قال (صلی الله علیه و آله و سلم) الأمل رحمه لأمتی و لو لاالأمل ما رضعت والده ولدها و لاغرس غارس شجرا؛(415) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است: امید برای امت من رحمت است. چه اگر امید و آرزو نمی بود هیچ مادری فرزند خود را شیر نمی داد و هیچ باغبانی درختی نمی نشاند.

نور امید

قال أبو عبدالله (علیه السلام) کان أبی یقول انه لیس من عبد مؤمن الا [و] فی قلبه نوران نور خیفه و نور رجاء لو وزن هذا لم یزد علی هذا و لو وزن هذا لم یزد علی هذا؛(416) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا نیست بنده ای مگر اینکه در دل او دو نور است: نور ترس و نور امید. اگر یک طرف افزون شود به طرف دیگر اضافه نخواهد شود و بالعکس.