فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امید به هدایت

اذهبا الی فرعون انه طغی فقو لا له قولاً لیناً لعله یتذکر او یخشی؛(409) بسوی فرعون بروید؛ که طغیان کرده است! اما بنرمی با او سخن بگویید؛ شاید متذکر شود، یا (از خدا) بترسد!

امید به گشایش

فان مع العسر یسراً ان مع العسر یسراً؛(410) به یقین با (هر) سختی آسانی است، (آری) مسلماً با (هر) سختی آسانی است.

نومیدی کفار با ولایت

الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً؛(411) امروز، (روز عید غدیر خم) کافران از (زوال) آیین شما، مأیوس شدند؛ بنابراین، از آنها نترسد! و از (مخالفت) من بترسید! امروز، دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم.